สัมมนา


KU Digital and AI Platform for Agriculture, Food, Biodiversity and Natural Resources
โครงการยกระดับขีดความสามารถระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้านการเกษตร อาหาร
และความหลากหลายชีวภาพสำหรับการบูรณาการ ภายใต้พลวัตรของเศรษฐกิจ BCG ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4


วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 9:00-16:00 น.
ณ ห้อง Auditorium (306) ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


# หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย ไฟล์แนบ
1 บรรยายพิเศษ : ทิศทางแหล่งทุนวิจัยต่อการสนับสนุนงานด้าน AI กับการเกษตร รศ.ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอด ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นเป้าหมายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร วช. pdf
2 บรรยาย : แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ pdf pdf
3 กรณีศึกษา I : การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ pdf
4 กรณีศึกษา III : การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เพื่อการปรับปรุงพันธุกรรม และการผลิตในปศุสัตว์ : เส้นทางสู่การเกษตรที่ยั่งยืนในเศรษฐกิจ BCG รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ pdf
5 กรณีศึกษา IV : การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเกษตรภายใต้ข้อจำกัดของข้อมูล กรณีศึกษาในโรคพืช รศ.ดร. ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ pdf
6 กรณีศึกษา VI : การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการควบคุมกระบวนการอัดเม็ดอาหารสัตว์ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร และ ลดความสูญเสียด้านคุณภาพ ดร.กรกช ธิวงศ์คำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Automation & IOT กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) pdf